Почит към жертвите на т.нар. „Народен съд“

Posted in Uncategorized on февруари 1, 2016 by edinzavet

Членове на „Един завет” и Младежки консервативен клуб отдадоха почит към разстреляните в нощта на 1 срещу 2 февруари 1945г. регенти, царски съветници, министри, депутати и висши офицери.

И тази година спазихме традицията на нашия клуб да се съберем в навечерието 1 февруари, от няколко години официален Ден за почитане паметта на жертвите на комунистическия терор, и да припомним за погубените в онази зловеща нощ преди 71 години. От името на клуба бе поднесен венец на стената с имената на жертвите на комунизма, а пламъкът на свещите (подредени този път във формата на траурен християнски кръст) отново озари пространството до параклиса в градинката пред НДК.
EZ1
„За поредна година сме се събрали за да почетем българските държавници и офицери, жертви на „Народния съд“. Нашата мисия е да пренесем тази памет във времето, да упорстваме в това свое усилие, докато то бъде прието от обществото и паметта за тези покойници стане част от националната памет. Има добри знаци в тази посока” – каза председателят на Клуб „Един завет” Борис Станимиров.


„Нека не забравяме, че тези хора, освен държавници, политици или военни, са били преди всичко хора като нас – със семейства, с мечти, с деца, с родители. Хора, за които някой злодей е решил, че пречат на идеологията му и трябва да бъдат унищожени. Нека си дадем сметка, колко ужасно е това и да не допуснем никога да се случи отново!” – добави г-н Станимиров.

Бог да ги прости осъдените от „Народния съд” и всички останали жертви на комунистическия режим!

Отпаднаха административните пречки за възстановяване на Мемориала на загиналите от I и VI пехотни полкове на Първа софийска „Желязна“ дивизия

Posted in Uncategorized on януари 13, 2016 by edinzavet

Клуб „Един завет“ с радост ви съобщава, че вече не съществуват административни пречки пред възстановяването на Мемориала на загиналите от I и VI пехотни полкове на Първа софийска „Желязна“ дивизия!

Дългогодишните усилия на нашия Съюз, но и на много други родолюбиви организации, общински съветници и инициативни комитети, за възстановяване на паметта за военните герои на София, написали най-славните страници от българската бойна история, са на път да се увенчаят с успех.

1-6polk

Върховният административен съд е отхвърлил жалбата на арх. Валентин Старчев, което означава, че Столична община може да демонтира паметника пред НДК. А оттам пътят към възстановяването на Военния мемориал с автентичните паметни плочи е открит!

*   *   *
ВАС даде зелена светлина за демонтаж на паметника пред НДК

Бронзовите фигури вероятно ще бъдат предоставени на Музея за социалистическо изкуство

Столичната община може да премахне паметника “1300 г. България” при НДК, стана ясно от решение на ВАС.

Той отхвърля жалбите на автора на монумента проф. Валентин Старчев, граждани и общински съветници от БСП срещу решението на СОС за демонтиране на паметника, преместване на скулптурите в Музея за история на София и възстановяване на мемориала на загиналите от Първи и Шести софийски пехотен полк.

Според съда авторът има право да иска запазване целостта на произведението, но в случая не може да се твърди, че проф. Старчев държи правата върху целия паметник.

“Още не сме получили решението на съда”, заяви зам.-кметът по култура д-р Тодор Чобанов, цитиран от „24 часа“..

Според запознати демонтирането ще стане напролет. Бронзовите фигури вероятно ще бъдат предоставени на Музея за социалистическо изкуство. През 2014 г. военни, патриотични и граждански организации дариха на общината проект за възстановяване на мемориала. Той е максимално близък до оригиналните стени, издигали се на мястото на “1300 г. България”.

За решението на съда на първа инстанция, както и за историята на Желязната дивизия и нейният паметник може да прочетете тук

22sep2014-w

Източник: Faktor.bg

Тържествен водосвет на бойните знамена – единение на държава, Църква и армия

Posted in Uncategorized on януари 6, 2016 by edinzavet
6-ти януари (Богоявление) е един от трите най-големи военни празници (наред с Деня на храбростта и Архангелова задушница). На тази дата се извършва водосвет на бойните знамена на българската армия. Ритуалът символизира единството на нацията, събирайки на едно място държавния глава, Църквата и армията.

В България е отслужен за първи път по времето на цар Симеон I преди битката при Ахелой през 917г. До падането под османско владичество преди всяка битка, която води българската войска, се извършва водосвет. След Освобождението тази традиция е възстановена от първия военен министър на Княжество България ген. Пьотр Паренсов.

Бо­го­яв­ле­ние ста­ва един от офи­ци­ал­ни­те праз­ни­ци на Тре­то­то бъл­гар­с­ко цар­с­т­во и ка­то та­къв е чес­т­ван до 1946 г. На то­зи ден във всич­ки гар­ни­зо­ни на стра­на­та е от­с­луж­ван Ве­ли­кият бого­яв­лен­с­ки во­дос­вет. В сто­ли­цата Со­фия бо­гос­лу­же­ни­е­то е из­вър­ш­ва­но на пло­щад “Алек­сан­дър I” ­ в прос­т­ран­с­т­во­то меж­ду Дво­ре­ца и БНБ ­ пред за­пад­на­та пор­та на двор­цо­вия парк (се­га то­ва е за­пад­на­та стра­на на днеш­ния пло­щад “Алек­сан­дър I Ба­тен­берг”).

След праз­нич­на­та Бо­го­яв­лен­с­ка св. Ли­тур­гия, от­с­луж­ва­на в ка­тед­рал­на­та цър­к­ва на Со­фийс­ка мит­ро­по­лия “Св. Не­де­ля”, към пло­щад “Алек­сан­дър I” се от­п­ра­вя­ло ли­тий­но шес­т­вие от све­ще­ни­ци, ми­ря­ни и хо­ра на хра­ма, за­ед­но със Со­фийс­кия мит­ро­по­лит. Меж­дув­ре­мен­но на пло­ща­да се пос­т­ро­я­ва­ли войс­ко­ви­те час­ти, ко­и­то би­ли при­е­ма­ни и поз­д­ра­вя­ва­ни от ца­ря. Ве­ли­ки­ят во­дос­вет се от­с­луж­вал в спе­ци­а­лен па­ви­ли­он от сгло­бя­е­ма ме­тал­на кон­с­т­рук­ция, ук­ра­се­на със зе­ле­ни­на ­ чим­ши­ро­ви и бо­ро­ви клон­ки. При пър­во­то по­та­пя­не на кръс­та в ку­пе­ла би­ли про­из­веж­да­ни 21 ар­тилерийс­ки са­лю­та ­ дър­жав­на по­чит към “Ца­ря на ца­ре­те и Го­спо­да­ря на гос­по­да­ри­те” ­ Иисус Хрис­тос. Со­фийс­кият мит­ро­по­лит бла­гос­ла­вял със све­те­на­та во­да най-нап­ред вла­де­тел­с­ко­то се­мейс­т­во ­ ца­ря и ца­ри­ца­та, след то­ва ми­нис­т­ри­те от ка­би­не­та и вис­шия ге­не­ра­ли­тет, об­хож­дал и по­ръс­вал стро­е­ни­те войс­ко­ви час­ти и нак­рая бла­гос­ла­вял и мно­зин­с­т­во­то граж­да­ни.

Традицията продължава до 1946г., след което ритуалът е забранен от комунистическата власт. Възстановен е през 1993г. Оттогава, всяка година на 6-ти януари, във всички гарнизони в страната, най-висшият йерарх на Българската православна църква в епархията, след прочитане на молитвата „За успех на народа”, ръси със светена вода за здраве и успехи представителни части на Българската армия и нейните бойни знамена.

Водосветът на знамената в София се провежда пред Паметника на незнайния воин в присъствието на президента и върховен главнокомандващ на българската армия. Освещават се бойните знамена на Националната гвардейска част, Военна академия „Г. С. Раковски”, военни формирования 22320 – Божурище, 28860 – Горна Малина, 42600 – Мусачево и 44510 – София както и знамената-светини на Първи конен полк, 13-ти пехотен Рилски полк, 11-ти пехотен Сливенски полк, 23-ти пехотен Шипченски полк, 24-ти пехотен Черноморски полк, 25-ти пехотен Драгомански полк, 6-ти пехотен Търновски полк и 30-ти пехотен Шейновски полк.

(Използвани са материали от статията на Горан Благоев „Богоявленският водосвет – олицетворение на единството на Църква, държава и армия“)

Новогодишно тържество на Съюза на възпитаниците на ВНВУ

Posted in Uncategorized on декември 31, 2015 by edinzavet
Вечерната проверка е проведена, личният състав е налице…
Живата памет за офицерството на Царство България, за патриотизма и ценностите, е с нас. 2015-а не ни е отнела никого! Изпращаме я с благодарност и с молитва през Новата година Бог да пази България!
IMG_20151229_183646
…Когато с указ на Императорския представител през юни 1878 г. в рамките на Българската земска войска се формира Командата на волноопределящите се (впоследствие Военно училище), първите инструктори – руски офицери, започват да правят това, което се прави във военните училища в Русия – да обучават не просто военни, а благородници. Те внушават на първите български офицери благородството и честта на пагона, предават им нишката на традицията, започнала от римските центуриони, преминала през средновековните рицари и стигнала до офицерския корпус на аристократична Европа.
IMG_20151229_183850
Българските офицери попиват този светоглед и не след дълго се превръщат в истинските водачи на народа – в неговия елит, в неговата най-издигната и уважавана прослойка. Не е случайно, че едва десетилетие по-късно френският граф Робер дьо Бурбулон ще сподели в спомените си за първия си дворцов бал в София: „Почти всички министри, с изключение на министър-председателя, имат вид на провинциални учители. Затова пък офицерите са, общо взето, учудващо изискани, възпитани, с добри маниери, почти всички говорят френски, умеят да се представят, да поздравяват.“…
Ресторант „Панорама“ в София отново ни събра за новогодишното тържество на Съюза. Започнахме с „Отче наш“, „Шуми Марица“ и „Велик е нашият войник“ – както повелява традицията на някогашните офицерски балове в Царство България. След това дойде ред на първия тост – от председателя кап. Атанас Илев, който направи равносметка за отиващата си година:
„Ние взимахме искрата и никога не изпускахме жезъла на мъдростта, достойнството и родолюбието…
 
…. 2016-а е година, в която ще положим максимални усилия да бетонираме връзката „общество – училище – казарма – църква“.“
Ветерани и потомци бяхме удостоени с поздравителен адрес от Софийското военно окръжие, а „поетът на Съюза“ Кирил Дачевски (68-и випуск) прочете две свои стихотворения.
64 vipusk
IMG_20151229_184125
И така неусетно, в разговори и наздравици, дойде време за томболата. Благодарение на леката ръка на малкия Калоян (внук на Любен Миланов, член на УС на Съюза), за първи път от преучредяването си (2009г.) Клуб „Един завет“ спечели една от наградите – празнична торта. Другата награда (бутилка шампанско) отиде при Клуб „68-и випуск“.
edin zavet i klub kyustedil
И сега може би се питате: защо тържеството се провежда именно в ресторант „Панорама“, а не в столовата на Военното на Н.В. Училище (сега Военна академия „Георги Стойков Раковски“) или в Централния военен клуб? Ние, потомците, също се питаме. Изглежда, че този ресторант има специално място в сърцата на „нашите старци“ – кап. Илев загатна за това. Дали пък там не е взето решението за възстановяване на Съюза преди повече от 20 години? Предстои да разберем…
Клуб на потомците на офицерския корпус на Царство България „Един завет“ желае на всички живи офицери, на  потомците на офицери и на читателите на сайта щастлива и пълна със здраве и вяра  Нова 2016-а година!
 
Автори:
Димитър Петров – Клуб „Един завет“
Жаклин Толева – Клуб „Полк. Христо Стоянов“ – Кюстендил
 
Снимки:
Жаклин Толева – Клуб „Полк. Христо Стоянов“ – Кюстендил
Лилия Христова – Клуб „Един завет“

Общо събрание на „Един завет“

Posted in Uncategorized on ноември 24, 2015 by edinzavet

Председателят на „Единй завет“ Борис Станимиров припомни основните моменти от дейността на клуба за периода от последното ни събрание насам, а кап. Атанас Илев (председател на Съюза на ВВНВУ) изнесе пламенна реч, която за пореден път ни накара да се гордеем, че сме част от този Съюз.

12278681_893063487437706_7497201566289312003_n

Нашите любезни домакини от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите подариха на клуба специален плакет по случай 100-годишнината на техния Съюз.

12248207_10153127631916126_1946146388119117048_o

Бяха приети двама нови членове на „Един завет“ – господата Васил Стефанов и Любомир Талев.

Архангелова задушница

Posted in Uncategorized on ноември 7, 2015 by edinzavet

На Архангелова  задушница членове на Съюза на Възпитаниците на ВНВУ и представители на клуб „Един завет“ почетоха  загиналите за България. 

„Българио, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх.“

12227128_886097444800977_5682821913984880101_n

Възпоменателната церемония се състоя във Военния мавзолей-костница на Софийските централни гробища.

Светла памет на героите!

Освещение на паметните плочи на 24-ти пехотен Черноморски на Н.В.Ц. Елеонора полк при параклиса „Св. Георги Победоносец“

Posted in съобщения on октомври 27, 2015 by edinzavet

Със заупокойна молитва и кратка тържествена церемония днес бяха осветени паметните плочи с имената на 1058 загинали през Балканските войни офицери и войници от 24-ти пехотен Черноморски на Н.В.Ц. Елеонора полк при параклиса „Св. Георги Победоносец“ в Приморски парк, гр. Бургас.

20151006_173343

Изработването и монтирането на гранитните плочи е пореден етап от изграждането на храма, замислен като скромен християнски паметен знак, посветен на 100-годишнината от освободителните Балкански войни през 1912-1913 год. Инициатор на идеята беше активният член на СВВНВУ, ШЗО и РВГ майор о.з. инж. Николай Кожухаров (67-ми випуск), а част от проектантския колектив – арх. Васил Дончев от клуб „Един завет“.

20150929_173415Градежът беше осъществен от Инициативен комитет под благословията на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий и ръководството на бившия областен управител Константин Гребенаров, с огромната дарителска помощ на целокупната бургаска общественост. Две години след официалното откриване настъпи редът на изписването на имената на загиналите за Родината съграждани, като с това те за пръв път, точно 103 години след началото на Освободителната Балканска война – 05.10.1912год., получиха заслужената си почит в паметен знак в близост до морския бряг.

Като прекрасен символ на приемственост, сред гостите присъстваше представителен блок моряци от Военоморска база – Бургас.

Нека от днес този параклис, в рамките на едновремешния казармен район на 24-ти пехотен Черномоски полк, се превърне в сакрално място за преклонение пред саможертвата за Отечеството! Обществеността настоява именно тук да се провеждат тържествените военни и църковни ритуали на Богоявление, Гергьовден, Архангелова Задушница и др.

20151006_173510

DSC_3457

С кратка, но вълнуваща реч възрастният майор Кожухаров приветства множеството, отправи поетично пожелание този храм вовеки да бъде гален от морския бриз, носещ от юг бунтовните песни на зелена Странджа и призова към безкористна отдаденост и любов към Отечеството, знак за която за вечни времена да бъде издигнатият параклис „Св. Георги Победоносец“.

57786714-604c-3f95

 

 

арх. Васил Г. Дончев

гр. Бургас, 05.10.2015г.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 52 other followers