Тържествен водосвет на бойните знамена – единение на държава, Църква и армия

bogoiavlenie-boris3

6-ти януари (Богоявление) е един от трите най-големи военни празници (наред с Деня на храбростта и Архангелова задушница). На тази дата се извършва водосвет на бойните знамена на българската армия. Ритуалът символизира единството на нацията, събирайки на едно място държавния глава, Църквата и армията.

В България е отслужен за първи път по времето на цар Симеон I преди битката при Ахелой през 917г. До падането под османско владичество преди всяка битка, която води българската войска, се извършва водосвет. След Освобождението тази традиция е възстановена от първия военен министър на Княжество България ген. Пьотр Паренсов.

Бо­го­яв­ле­ние ста­ва един от офи­ци­ал­ни­те праз­ни­ци на Тре­то­то бъл­гар­с­ко цар­с­т­во и ка­то та­къв е чес­т­ван до 1946 г. На то­зи ден във всич­ки гар­ни­зо­ни на стра­на­та е от­с­луж­ван Ве­ли­кият бого­яв­лен­с­ки во­дос­вет. В сто­ли­цата Со­фия бо­гос­лу­же­ни­е­то е из­вър­ш­ва­но на пло­щад “Алек­сан­дър I” ­ в прос­т­ран­с­т­во­то меж­ду Дво­ре­ца и БНБ ­ пред за­пад­на­та пор­та на двор­цо­вия парк (се­га то­ва е за­пад­на­та стра­на на днеш­ния пло­щад “Алек­сан­дър I Ба­тен­берг”).

След праз­нич­на­та Бо­го­яв­лен­с­ка св. Ли­тур­гия, от­с­луж­ва­на в ка­тед­рал­на­та цър­к­ва на Со­фийс­ка мит­ро­по­лия “Св. Не­де­ля”, към пло­щад “Алек­сан­дър I” се от­п­ра­вя­ло ли­тий­но шес­т­вие от све­ще­ни­ци, ми­ря­ни и хо­ра на хра­ма, за­ед­но със Со­фийс­кия мит­ро­по­лит. Меж­дув­ре­мен­но на пло­ща­да се пос­т­ро­я­ва­ли войс­ко­ви­те час­ти, ко­и­то би­ли при­е­ма­ни и поз­д­ра­вя­ва­ни от ца­ря. Ве­ли­ки­ят во­дос­вет се от­с­луж­вал в спе­ци­а­лен па­ви­ли­он от сгло­бя­е­ма ме­тал­на кон­с­т­рук­ция, ук­ра­се­на със зе­ле­ни­на ­ чим­ши­ро­ви и бо­ро­ви клон­ки. При пър­во­то по­та­пя­не на кръс­та в ку­пе­ла би­ли про­из­веж­да­ни 21 ар­тилерийс­ки са­лю­та ­ дър­жав­на по­чит към “Ца­ря на ца­ре­те и Го­спо­да­ря на гос­по­да­ри­те” ­ Иисус Хрис­тос. Со­фийс­кият мит­ро­по­лит бла­гос­ла­вял със све­те­на­та во­да най-нап­ред вла­де­тел­с­ко­то се­мейс­т­во ­ ца­ря и ца­ри­ца­та, след то­ва ми­нис­т­ри­те от ка­би­не­та и вис­шия ге­не­ра­ли­тет, об­хож­дал и по­ръс­вал стро­е­ни­те войс­ко­ви час­ти и нак­рая бла­гос­ла­вял и мно­зин­с­т­во­то граж­да­ни.

Традицията продължава до 1946г., след което ритуалът е забранен от комунистическата власт. Възстановен е през 1993г. Оттогава, всяка година на 6-ти януари, във всички гарнизони в страната, най-висшият йерарх на Българската православна църква в епархията, след прочитане на молитвата „За успех на народа”, ръси със светена вода за здраве и успехи представителни части на Българската армия и нейните бойни знамена.

Водосветът на знамената в София се провежда пред Паметника на незнайния воин в присъствието на президента и върховен главнокомандващ на българската армия. Освещават се бойните знамена на Националната гвардейска част, Военна академия „Г. С. Раковски”, военни формирования 22320 – Божурище, 28860 – Горна Малина, 42600 – Мусачево и 44510 – София както и знамената-светини на Първи конен полк, 13-ти пехотен Рилски полк, 11-ти пехотен Сливенски полк, 23-ти пехотен Шипченски полк, 24-ти пехотен Черноморски полк, 25-ти пехотен Драгомански полк, 6-ти пехотен Търновски полк и 30-ти пехотен Шейновски полк.

(Използвани са материали от статията на Горан Благоев „Богоявленският водосвет – олицетворение на единството на Църква, държава и армия“)

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: